Statut

Na podlagi 8. in 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št.61/2006) je skupščina Združenja borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Brežice dne 19. marca 2009 na zasedanju sprejela spremembe in dopolnitve svojega statuta tako, da prečiščeno besedilo glasi:

S T A T U T
ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE
NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA BREŽICE

 

 • SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen

Ta statut določa pravila delovanja članov združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja na območju občine Brežice oziroma naslednjih krajevnih skupnostih: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Krška vas, Pečice, Pišece, Slovenska vas, Sromlje.

 1. člen

Ime združenja je : Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice ( v nadaljnem besedilu: Združenje).

Sedež Združenja je v Brežicah, Gubčeva ulica 10/a.

Kratica združenja je ZBV NOB Brežice.

 1. člen

Združenje je samostojna, domoljubna, nepridobitna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci, drugi udeleženci narodno osvobodilnega in protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednost narodno osvobodilnega boja 1941 – 1945.

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

 1. .člen

Združenje zastopa vsakokratni predsednik združenja.

Združenje je član Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

Združenje je tudi član Pokrajinskega sveta Zveze borcev za vrednote NOB Posavje.

 1. člen

Žig združenja je okrogle oblike, s premerom 3 cm. Ob robu je napis: Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice. V sredini je znak Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki izraža simbole narodnoosvobodilnega boja: Slovensko nacionalno zastavo, Triglav, Jadran, Osvobodilno fronto, peterokrako zvezdo, lipove liste in letnici 1941-1945.

Žig imajo tudi krajevne organizacije. Ti so ovalne oblike z imenom združenja ob notranjem robu in z imenom organizacije.

 1. člen

Združenje ima svoj prapor, ki ga sestavlja slovenska nacionalna zastava na eni strani, na drugi pa so izraženi simboli NOB iz 5. člena tega statuta.

Praporu je pripet trak, na katerem je izpisano ima združenja.

Drog prapora je rdeče barve, na vrhu je pozlačen grb Republike Slovenije ali peterokraka zvezda.

Na drogu so lahko pričvrščeni žebljički prapora v obliki lipovega lista ali peterokrake zvezde zlate barve z vgraviranimi imeni in priimki oseb, ki so žebljičke podarili.

Prapore imajo lahko tudi KO.

 1. člen

Prapor se lahko uporablja na spominskih prireditvah, ki jih organizira Združenje, na drugih javnih prireditvah in zborovanjih sorodnih organizacij, kadar sodelovanje ni v nasprotju z interesi združenja, na dogovorjenih državnih proslavah in na pogrebnih svečanosti za umrlimi člani.

Prapor se lahko uporablja tudi izven države Slovenije, kadar se člani združenja udeležujejo mednarodnih veteranskih srečanj.

Združenje ima lahko tudi kopijo prapora, ki ga uporablja ob slabem vremenu, ki pa je po vseh značilnostih, razen kvaliteti blaga, enak originalnemu praporu.

 1. člen

Prapor varuje, vzdržuje in nosi praporščak ali njegov namestnik.

Praporščaka in njegovega namestnika določi izvršni organ Združenja.

O sodelovanju praporščaka s praporom na prireditvah odloča predsednik združenja.

 1. člen

Združenje kot član ZZB NOB Slovenije deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih grobišč in žrtev vojnega nasilja.

 • NAMEN IN CILJI DELOVANJA
 1. člen

Namen in cilji delovanja Združenja so:

 • skrb za delovanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju, za zaznamovanje za narodnoosvobodilno vojno povezanih obletnic, za vzdrževanje pomnikov, grobišč in grobov padlih in umrlih borcev NOB;
 • spodbujanje in podpiranje s tematiko narodnoosvobodilnega boja povezano zgodovinopisno, muzejsko, spomeniško varstveno dejavnost in umetniško ustvarjalnost;
 • ohranjanje tovariških vezi med borci, udeleženci in zagovorniki vrednot NOB;
 • spodbujanje solidarnosti, medsebojnih odnosov in razvijanje raznih oblik prostovoljne družbene in humanitarne pomoči v skrbi za ostarele, invalidne, bolne in onemogle člane;
 • pomoč članom združenja pri uveljavljanju pravic na podlagi zakonskih predpisov;
 • organiziranje tovariških srečanj, športno-rekreacijskih in drugih prireditev ob pomembnih obletnicah zgodovinskih dogodkov in ob državnih praznikih.
 • Na podlagi izkušenj iz NOB in obrambne vojne za Slovenijo 1991 prispeva h krepitvi varnosti in obrambnih moči Republike Slovenije.

Z namenom, da se uresničijo omenjeni nameni in cilji delovanje, opravlja združenje naslednjo pridobitno dejavnost: oddaja nepremičnine v najem, izdaja in prodaja brošure, spominske značke in opravlja drugo pridobitno dejavnost v skladu z zakonom.

 1. člen

Združenje sodeluje na območju občine iz 1.člena tega statuta s pristojnimi organi lokalnih skupnosti na področju, ki so pomembna za uresničevanje njegovih interesov, ter z organi Upravnih enot za področje vojnih veteranov, invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Pri uresničevanju ciljev in namenov svojega delovanja Združenje sodeluje tudi z društvi, ki imajo podobne programe delovanja, z ustanovami in organizacijami v zadevah, ki so v skupnem interesu.

 1. člen

Delo Združenja in njegovih organov je javno.

Združenje obvešča o svojem delu širšo in ožjo javnost preko revije Svobodna misel in preko drugih sredstev javnega obveščanja.

Ožjo javnost obvešča z objavljanjem vabil, mnenj in stališč, z izdajanjem internih obvestil in na drug način, tudi tako, da so zapisniki sej organov Združenja in druga gradiva, dostopna članom.

Širšo javnost obvešča tako, da so seje organov Združenja praviloma javne in se nanje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja in tudi druge osebe, ki izkažejo tak interes.

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik Združenja oz. član, ki ga nadomešča.

III. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU

 1. člen

Član Združenja je lahko oseba, ki pisno izjavi željo postati član ter sprejme ta statut in je ali:

  • udeleženec narodnoosvobodilnega boja, borec, aktivist ali član Osvobodilne fronte, Slovenske protifašistične ženske zveze, vojaški vojni invalid, vojni ujetnik,
  • civilni invalid vojne,
  • v domovini ali tujini podpiral narodnoosvobodilno gibanje ali zunaj domovine sodeloval v oboroženem odporu, v zavezniških vojskah ali gibanju proti fašizmu;
  • zaradi udeležbe oz.sodelovanja v narodnoosvobodilnem boju bil v zaporu, taborišču, konfinaciji ali prisilnem delu, (zapornik, interniranec, taboriščnik, konfiniranec, deportiranec );
  • žrtev fašističnega nasilja (taboriščnik-ukraden otrok, begunec, izgnanec, itd…);
  • veteran vojne za Slovenijo 1991 ali veteran PVD Sever ;
  • zagovornik vrednost narodnoosvobodilnega boja 1941-1945;
 1. člen

Za vstop v članstvo je potrebno izpolniti pristopno izjavo z osebnimi podatki iz 13. člena.

Za sprejem v članstvo je pristojna krajevna organizacija Združenja po kraju stalnega prebivališča, oz. po želji prosilca.

Sprejem v članstvo potrdi IO združenja.

 1. člen

Vsak član ima člansko izkaznico.

Obliko in vsebino članske izkaznice določa pristojni organ Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

 1. člen

Član združenja uresničuje svoje pravice in obveznosti s tem da:

  • deluje v skladu z določbami tega statuta;
  • sodeluje pri delu organov Združenja oz.posameznih njegovih organizacijskih delih;
  • je obveščen o delu Združenja;
  • sam ali preko izvoljenih delegatov sodeluje pri odločanju o društvenih zadevah;
  • voli in je izvoljen v vse organe Združenja;
  • lahko dobi strokovno pomoč Združenja pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz zakonskega varstva udeležencev NOB ali so povezane s članstvom v Združenju;
  • da plačuje članarino;
 1. člen

Članstvo v Združenju preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo.

Šteje se, da je član izstopil iz združenja, ko poda organu Združenja pisno izjavo o izstopu.

Iz članstva Združenja se izključi član, za katerega se ugotovi, da krši določbe statuta ali zavestno deluje proti namenom in ciljem ter interesom združenja, in tako ruši ugled združenja. Sklep o izključitvi mora biti obrazložen.

Z datumom smrti preneha članstvo v Združenju.

 1. člen

Člani Združenja, ki imajo posebne interese, lahko namene in cilje Združenja izvajajo tudi na ravni Združenja v obliki sekcij skupnosti, aktivov in drugih organizacijskih oblik. Te interesne oblike ne morejo imeti statusa pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom združenja.

 1. člen

Združenje vzpodbuja gospodarske in druge organizacije, ustanove društva ali posameznike za sponzorstvo združenja pri izvedbi določene naloge ali za donatorstvo sredstev za posamezne projekte ali za delovanje združenja.

Medsebojne pravice in obveznosti med sponzorjem in Združenjem se lahko uredijo tudi s pogodbo o sponzorstvu, namen donacije pa v donacijski pogodbi.

 • ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
 1. Krajevna organizacija
 1. člen

Temeljna oblika delovanja članov Združenja je krajevna organizacija ( v nadaljevanju KO), ki jo Združenje ustanovi kot notranji organizacijski sestavni del Združenja za območje ene ali več krajevnih skupnosti, naselij ali ulic.

KO deluje kot metoda dela Združenja v skladu s statutom Združenja.

KO uporablja pri svojem delovanju ime: Združenje borcev za vrednote NOB Brežice – Krajevna organizacija ARTIČE, BIZELJSKO, BREŽICE, CERKLJE OB KRKI, DOBOVA, GLOBOKO, KAPELE, KRŠKA VAS, PEČICE, PIŠECE, SLOVENSKA VAS, SROMLJE.

KO pri svojem delu lahko uporablja tudi skrajšano ime: KO ZBV NOB in ime kraja oz. sedeža KO.

 1. člen

Člani KO izvolijo predsednika, ki zastopa krajevno organizacijo ter tajnika (blagajnika), ki vodi operativno tehnične in finančne naloge KO. Izvolijo tudi delegata, ki zastopa njihova stališča na zasedanju skupščine (zbora članov) Združenja.

 1. člen

Najvišji organ KO je zbor članov, ki se sestane po potrebi, obvezno pa pred sklicem skupščine Združenja. Delegati KO so dolžni, da sklepe in stališča zbora članov zastopajo na skupščini (zbora članov) združenja, o sprejetih sklepih in stališčih združenja pa morajo poročati v KO.

 1. člen

Naloge KO so zlasti:

 • sodelovanje pri uresničevanju nalog Združenja
 • organiziranje različnih srečanj, proslav ob občinskih oz. krajevnih praznikih in drugih oblik družabnega življenja Združenja;
 • organiziranje in dajanje pomoči bolnim članom, obiskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za starejše občane;
 • skrb za vzdrževanje spomenikov, grobov padlih borcev NOB in spominskih znamenj;
 • pobiranje članarine in drugih prispevkov članov;
 • sprejema nove člane
 • imenuje praporščaka in njegovega namestnika
 • opravljanje drugih nalog, ki jih organizaciji poveri v izvršitev Združenje.
 1. člen

Finančno in materialno poslovanje KO poteka preko transakcijskega računa Združenja v postavko KO.

KO vodi vezano knjigo prejemkov in izdatkov.

Finančne listine podpisuje predsednik, blagajnik oz.tajnik KO.

Za finančno poslovanje KO je odgovoren predsednik.

 1. Skupščina Združenja
 1. člen

Skupščina kot zbor članov je najvišji organ Združenja. Sestavljajo jo vsi člani združenja, če je njihovo število manjše od 150, sicer pa delegati KO, in sicer na vsakih 20 članov po en delegat.

Mandatna doba delegata traja štiri leta in se lahko ponovi.

Člani izvršnega odbora imajo svojstvo delegatov skupščine. Svojstvo delegatov imajo tudi predsedniki domicilnih enot NOV in POS.

 1. člen

Skupščina:

 • določa smernice za delovanje in sprejema letni program dela
 • obravnava in sprejema stališča o družbenih in drugih aktualnih vprašanjih v zvezi z NOB
 • ocenjuje delo izvršnega odbora združenja, nadzornega odbora, častnega razsodišča, in obravnava delovanje KO in Pokrajinskega sveta ZB za vrednote NOB Posavje.
 • Sprejema sklep o včlanitvi v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in v druge zveze in povezave;
 • Določi višino članarine;
 • Določi delitveno razmerje sredstev pridobljenih s članarino med KO in Združenjem;
 • Sprejema in dopolnjuje statut Združenja in druge splošne akte;
 • Sprejema poročilo o delovanju in finančno-materialnem poslovanju in potrjuje letno poročilo (bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili);
 • Sprejema finančni načrt
 • Voli in razrešuje predsednika, podpredsednika združenja, člane izvršnega odbora ter nadzorni odbor in častno razsodišče;
 • Podeljuje priznanja in nagrade združenja;
 • Odločba o pritožbah zoper odločitev organov Združenja;
 • Odloča o prenehanju delovanja združenja.
 1. člen

Skupščina se sestane najmanj enkrat letno najkasneje do 31.marca v letu, vsako četrto leto pa zaseda kot volilna skupščina.

Sklep o sklicu skupščine sprejme izvršni odbor združenja najmanj 15 dni pred zasedanjem na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov.

 1. člen

Skupščina veljavno sklepa, če je navzoča najmanj polovica članov-delegatov.

Če ob napovedanem začetku zasedanja skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za petnajst minut, nakar veljavno sklepa, če je navzoča več kot tretjina delegatov.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih. O predlogih sklepov se načeloma glasuje javno, glasovanje pa je tajno, če to zahteva večina navzočih.

Kadar skupščina zaseda kot volilna skupščina, volitve izvede volilna komisija, v sestavi predsednika in dveh članov, ki jo v ta namen imenuje skupščina. Predsednik komisije po izvedenih volitvah poroča in razglasi volilne rezultate.

Pritožbo zoper volilni rezultat obravnava in o njej dokončno odloči skupščina Združenja na volilni ali prvi naslednji seji, najkasneje pa v roku 30 dni po izvedenih volitvah.

 1. člen

Delo skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva, ki ga izvolijo člani.

Mandate delegatov skupščine preveri verifikacijska komisja v sestavi predsednika in dveh članov, ki o število veljavnih mandatov poročajo na skupščini.

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja.

 1. Predsednik, podpredsednik-a,in tajnik Združenja
 1. člen

Predsednik Združenja (v nadaljevanju Predsednik) je zastopnik Združenja ter predstavlja Združenje pred državnimi in drugimi organi v državi in tujini.

Predsednik je hkrati tudi predsednik Izvršnega odbora Združenja. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let.

Predsednik izvaja predvsem naslednje naloge:

 • sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
 • koordinira delo organov Združenja,
 • predlaga tajnika Združenja,
 • je odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja,
 • podpisuje splošne in posamične pravne akte,
 • odloča o nakupu in prodaji blaga do vrednosti 100 € ,
 • zastopa Združenje v Pokrajinskem svetu ZB za vrednote NOB Posavje,
 • v soglasju z IO sklicuje in vodi tiskovne konference in pripravlja izjave za javnost; katerih vsebino predhodno uskladi z IO;
 • opravlja naloge za katere ga pooblasti skupščina in drugi organi Združenja.

Predsednik je odgovoren za zakonito delovanje združenja, razen za izvedbo konkretnih nalog na področju finančnega in materialnega poslovanja, za kar je v okviru svojih pristojnosti oz. opisa del in nalog kazensko in odškodninsko odgovoren tajnik Združenja ali odgovorni delavec računovodskega servisa, ki izvaja storitve na podlagi sklenjene pogodbe..

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in izvršnemu odboru Združenja.

 1. člen

Združenje ima tudi dva podpredsednika, ki v odsotnosti predsednika opravljata naloge, za katere ju pooblasti predsednik, oz. v njegovi odsotnosti Izvršni odbor.

Predsednik ju lahko zadolži za opravljanje točno določenih nalog s svojega delovnega področja ( vodenje posameznih projektov, organizacija proslav, pisanje govorov, ipd…)

Podpredsednik-a Združenja sta hkrati tudi podpredsednik-a izvršenega odbora Združenja. Izvoli ju skupščina za dobo štirih let.

Za svoje delo sta odgovorna predsedniku, izvršnemu odboru in skupščini združenja.

 1. člen

Tajnik odbora, ki ga na predlog predsednika imenuje Izvršni odbor Združenja pripravlja gradivo za seje odbora in skupščine, skrbi za tehnično izvedbo njegovih sklepov, vodi evidenco članov združenja in izvršuje druge naloge, ki so mu zaupane s splošnimi akti in sklepi organov združenja.

Zlasti pa izvaja naslednje naloge:

 • pripravlja gradivo za seje odbora in skupščine,
 • skrbi za tehnično izvedbo njegovih sklepov,
 • skrbi za zakonito opravljanje nalog s področja finančnega in materialnega poslovanja,
 • vodi ročno blagajno Združenja,
 • vodi računalniško evidenco članov združenja
 • pripravlja obvestila za spletno stran Združenja,
 • vodi korespondenco s KO, PS za vrednote NOB Posavje ter Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ter drugimi društvo in organizacijami
 • izvršuje druge naloge, ki so mu zaupane s splošnimi akti in sklepi organov združenja.

Tajnik naloge lahko opravlja tudi poklicno. Pogodbo, v kateri so navedene medsebojne pravice in dolžnosti v skladu z delovno zakonodajo se sklene za določen ali nedoločen čas s polnim ali skrajšanim delovnim časom. Delovno pogodbo v skladu s sklepom Izvršnega odbora podpiše predsednik Združenja.

 1. Izvršni odbor Združenja
 1. člen

Izvršni odbor združenja ( v nadaljevanju IO) je izvršilni organ Združenja. Izvaja sklepe in stališča, sprejete na skupščini ter druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina. IO zlasti:

 • sklicuje skupščine;
 • usklajuje in usmerja delo članov združenja v KO;
 • uresničuje delovni program, skrbi za finančno-materialno poslovanje Združenja, ki je potrebno za izvajanje programa;
 • pripravlja predloge aktov, ki jih sprejema skupščina;
 • potrjuje stališča Združenja, ki jih obravnava Pokrajinski svet ZB Posavja,
 • odloča o deležu sredstev, namenjenih delu Pokrajinskega sveta ZB Posavje
 • organizira sodelovanje z drugimi Združenji borcev za vrednote NOB, s sorodnimi organizacijami in skupnostmi, z državnimi organi ter organi lokalnih skupnosti;
 • upravlja s premoženjem Združenja;
 • potrjuje novo sprejete člane in izdaja članske izkaznice
 • na seje redno vabi predsednika NO Združenja
 • imenuje inventurno komisijo Združenja
 • sprejema odločitev o spremembi naslova sedeža Združenja;
 • imenuje praporščaka in njegovega namestnika;
 • odloča o ustanovitvo oz. Prenahanju-ukinitvi KO zaradi neaktivnosti ali če število članov pade na 2 ali manj.
 • opravlja druge naloge izvršilne narave;

Izvršni odbor Združenja ima 15 članov, ki jih izvoli skupščina. Predsednik IO je po funkciji Predsednik Združenja.

Člani IO so po funkciji predsedniki KO, predsednik, in podpredsednik-a Združenja. Potrdi jih skupščina Združenja za dobo 4 let. V primeru zamenjave predsednika v KO, je ta avtomatsko tudi član v IO, formalno pa ga potrdi skupščina Združenja na prvi redni seji.

Mandat članov IO traja štiri leta in se lahko večkrat ponovi. IO za svoje delo odgovarja skupščini.

 1. člen

Za uspešno izpolnjevanje nalog in učinkovito spremljanje, proučevanje in urejanje določenih vprašanj za posamezna področja dejavnosti lahko IO imenuje stalna ali začasna delovna telesa, komisije ali odbore. Za svoje delo so delovna telesa odgovorna IO.

Naloge, pooblastila, število članov in predsednika delovnega telesa določi IO ;

 1. člen

IO se sestaja po potrebi. Seje odbora sklicuje in vodi predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Za veljavno odločanje in sprejemanje sklepov je potrebna navzočnost več kot polovice članov IO. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih.

O sejah IO se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsedujoči ;

 1. Nadzorni odbor
 1. člen

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let.

Njihov mandat se lahko ponovi.

 1. člen

NO nadzira finančno – materialno poslovanje organov združenja ter izvajanje sklepov skupščine s strani IO in predsednika. Skrbi za zakonitost predlaganih in izvedenih sklepov IO ter sproti opozarja na morebitno neskladje izvajanja aktivnosti IO in predsednika s tem statutom, podzakonskimi akti Združenja in pozitivno zakonodajo.

Najmanj enkrat letno, najkasneje do konca meseca februarja tekočega leta opravi notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Združenja in predlaga ukrepe za odpravo morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti in za izboljšanje materialnega in finančnega stanja.

NO poroča o svojih ugotovitvah enkrat letno skupščini, med dvema zasedanjema skupščine pa IO Združenja.

 1. člen

Seje sklicuje in vodi predsednik NO, če je ta odsoten, pa njegov namestnik.

Za svoje delo je odgovoren skupščini.

NO veljavno sklepa, če so na seji navzoči vsi člani (3) ali njihovi namestniki. Sklep je sprejet, če sta zanj glasovala dva člana ali njuna namestnika.

O seji NO se piše zapisnik.

 1. člen

Član NO ne more biti hkrati član IO Združenja, ima pa pravico udeleževati se sej IO, vendar brez pravice odločanja.

6. Častno razsodišče

 1. člen

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana in njihovi namestniki, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Izvolijo se tako, da 6 kandidatov, ki so prejeli največje število glasov izmed sebe izvoli predsednika, namestnika in 2 člana, ostali pa postanejo namestniki članov.

Njihov mandat se lahko ponovi.

 1. člen

Častno razsodišče vodi postopek v skladu z zakonom o pravdnem postopku ter izreka ukrepe članom Zruženja, ki:

 • delujejo v nasprotju z določbami tega statuta;
 • zavestno delujejo proti interesom Združenja in tako rušijo njegov ugled.
 1. člen

Častno razsodišče lahko izreče članom , zaradi kršitev, naštetih v 41.členu tega statuta, naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin in
 • izključitev iz članstva

Častno razsodišče izreka ukrepe po načelu postopnosti, razen v primerih, ko je kršitev storjena v javnosti ali preko medijev in je zaradi tega utrpel ugled Združenja ali je bilo ugotovljeno nezadovoljstvo med člani Združenja. V teh primerih lahko Častno rasodišče takoj izreče ukrep izključitve iz članstva.

Funkcionarju Združenja, ki stori kršitev na način opisan v drugem odstavku 42.člena tega statuta, IO odvzame pooblastila in poskrbi za normalno opravljanje njegovih nalog. Tak ukrep potrdi Častno razsodišče v okviru postopka ali skupščina Združenja s sklepom, če je to smotrneje.

 1. člen

O pritožbi zoper sklep Častnega razsodišča dokončno odloči skupščina združenja.

 • FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA
 1. člen

Opravljanje funkcij v organih Združenja je praviloma brezplačno.

Člani organov Združenja imajo pravico do povrnitve stroškov prevoza, če je le ta vezan na opravljanje funkcije v organih združenja.

 1. člen

Viri sredstev za dejavnost združenja so:

 • članarina;
 • darila, volila, prostovljni prispevki;
 • sredstva občinskega proračuna;
 • sredstva, pridobljena na javnih in drugih razpisih (evropski skladi, natečaji podjetij ipd…)
 • sredstva Proračuna RS za izvajanje nalog, ki jih Združenje opravlja v javnem interesu;
 • dohodki iz stvarnega premoženja;
 • dohodki iz opravljanja dovoljene pridobitne dejavnosti ;
 • prispevki sponzorjev in donatorjev;
 • drugi dohodki.
 1. člen

Članarina predstavlja vir prihodka združenja, ki je namenjen za financiranje vseh ravni organiziranosti.

Delitveno razmerje teh sredstev med KO in Združenjem je praviloma 50% v korist Združenja in 50% v korist KO, če skupščina Združenja ne določi drugačnega delitvenega razmerja.

 1. člen

Če Združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Tako ustvarjena sredstva se morajo prenesti v proračun Združenja za naslednje leto in tam prikazana kot prenesena sredstva iz preteklega leta..

Vsaka delitev premoženja Združenja med njegove člane je nična.

 1. člen

Združenje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom.

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Združenja, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik, član IO ali tajnik v mejah pooblastila predsednika.

 1. člen

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s Slovenskim računovodskim standardom predpisanim za delovanje društev, drugimi predpisi, ter Pravilnikom o fiančno materialnem poslovanju Združenja.

Finančno poslovanje Združenja vodi tajnik ali pogodbeno dogovorjeni računovodski servis.

Združenje vodi finančno poslovanje preko svojega transakcijskega računa pri poslovni banki na podlagi medsebojne pogodbe.

 1. člen

Združenje vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

KO vodi vezano knjigo prejemkov in izdatkov.

 1. člen

Vsak član Združenja ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Združenja.

Zahtevo za vpogled vloži v pisni obliki predsedniku ali IO najmanj 3 dni pred zahtevanim pregledom.

 1. člen

Za opravljanje administrativno tehničnih nalog Združenja lahko IO določi plačilo v skladu s predpisi, razen če ima Združenje za ta namen že sklenjeno pogodbo o delu s sekretarjem Združenja.

 1. člen

Združenje ima lahko v lasti nepremičnine. O nakupu in odsvojitvi nepremičnin odloča Skupščina na predlog IO.

Združenje ima od premičnin pisarniški inventar, ki je vpisan v popisnih listih.

O nakupu in o odtujitvi premoženja (premičnega in nepremičnega) večje vrednosti odloča skupščina na predlog IO Združenja ..

V izjemnih primerih, ko bi zaradi zavlačevanja nastala večja premoženjska škoda, lahko sklep o nakupu ali odsvojitvi takega premoženja sprejme tudi IO v soglasju z NO. Sklep o tem mora potrditi tudi skupščina na prvi naslednji seji, sicer je nakup ali odsvojitev nična.

Vsako leto pred skupščino Inventurna komisija, ki jo imenuje IO, pregleda stanje premičnega in nepremičnega premoženja Združenja, predlaga odpis in morebitno nabavo sredstev ter o tem izdela pisni zapisnik ter o stanju inventure poroča na Skupščini Združenja.

 • PRENEHANJE ZDRUŽENJA
 1. člen

Združenje preneha delovati:

 • če se zato odloči 2/3 članov Združenja
 • po samem Zakonu
 • s sklepom o spojitvi ali pripojitvi z drugimi društvi
 • če število članov pode pod 10

Sklep o prenehanju Združenja sprejme skupščina z 2/3 večino prisotnih članov.

 1. člen

V primeru prenehanja delovanja Združenja, se neporabljena sredstva, pridobljena iz občinskega proračuna vrnejo občini, drugo premoženje pa se prenese na Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ali njeno pravno naslednico.

 • PRIZNANJE IN NAGRADE
 1. člen

Združenje lahko podeli priznanja posameznikom ali pravnim osebam za pomembne prispevke pri delovanju Združenja.

Priznanja se podelijo ob pomembnih dogodkih ali priložnostih na predlog komisije IO Združenja, v skladu s sprejetim Pravilnikom o priznanjih.

 • PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 1. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Združenja.

 1. člen

Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati Statut združenja borcev in udeležencev NOB Območnega odbora Brežice, ki je bil sprejet na skupščini dne 22.5.1996.

Številka: /2009 Stane Preskar
Datum : 19.03.2009

ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB BREŽICE
PREDSEDNIK