Pravilnik o podeljevanju priznaj

Na podlagi drugega odstavka 57. člena Statuta Združenja borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Brežice, je Združenje borcev za vrednote NOB Brežice na skupščini dne 19. marca 2009 sprejelo

P R A V I L N I K O PODELJEVANJU PRIZNANJ

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

S tem pravilnikom se določajo upravičenci, vrste, pogoji, postopek in način podaje predlogov, odločanje in način podeljevanja priznanj Združenja borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Brežice (v nadaljevanju: Združenje), ter vloga in naloge Komisije za priznanja Združenja.

 

 1. člen

Združenje podeljuje priznanja posameznikom, društvom, organizacijam in skupnostim, ustanovam in podjetjem, ter sorodnim veteranskim organizacijam v državi ali tujini, ki imajo spoštljiv odnos do pridobitev narodno osvobodilnega boja 1941-1945, sponzorsko ali donatorsko pomagajo pri uresničevanju namena in ciljev Združenja, pri obeleževanju ali vzdrževanju kulturno zgodovinskih pomnikov in spomenikov povezanih z dogodki v NOB, grobov in grobišč borcev NOB oz. kako drugače sodelujejo in pomagajo pri izvajanju dejavnosti Združenja.

Združenje lahko predlaga svoje članice in člane tudi za priznanja, ki jih v skladu s Pravilnikom o priznanjih podeljuje Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

 

 1. člen

Priznanja Združenja so:

 • PLAKETA ZDRUŽENJA
 • Listina ČASTNO PRIZNANJE ZDRUŽENJA
 • Listina PRIZNANJE ZDRUŽENJA
 • Listina ZAHVALA ZDRUŽENJA

 

 1. člen

 

PLAKETO ZDRUŽENJA se podeljuje posameznikom in institucijam iz 2.člena tega Pravilnika za :

  • izjemne dosežke pri izvajanju programskih nalog Združenja, za ohranjanje pridobitev in negovanje vrednot narodno osvobodilnega boja ter njihovo uveljavljanje v družbi, ki imajo tudi širši pomen;
  • zaznamovanje osebnih visokih jubilejnih obletnicah ( 80 let življenja in 30 ali več let dela v Združenju) oz za življensko delo v Združenju;
  • govore, razprave, za večkratno objavljanje člankov in drugih strokovnih prispevkov, ki se nanašajo na tematiko delovanja Združenja;
  • izjemne zasluge pri organizaciji, financiranju in izvedbi proslav in prireditev Združenja
  • večletno vzdrževanje, obnovo in financiranje večjega števila krajevnih spominskih objektov, povezanih z NOB
  • za uveljavljanje zgodovinskih dogodkov in vrednot NOB ter programa Združenja v čezmejnem sodelovanju.
  • Za dolgoletno izjemno uspešno vodenje Združenja ali Krajevne organizacije ali njihovih delovnih teles in odborov, ki je pustilo pozitiven rezultat na delovanju Združenja, ki je zaznaven tudi v širši družbeni skupnosti.

 

 1. člen

Plaketa je okrogle oblike v premeru 10 cm, izdelana iz kovine zlate barve. Na njej so upodobljeni simboli iz 5 .člena Statuta Združenja. Shranjena je v primerni škatlici rdeče barve.

K plaketi je priložen dokument z imenom in priimkom prejemnika, z kratko utemeljitvijo in podpisom predsednika Združenja, žigom in datumom podelitve.
.

 1. člen

 

Listino ČASTNO PRIZNANJE ZDRUŽENJA se podeljuje posameznikom in institucijam iz 2.člena tega Pravilnika za :

  • večletno uspešno vodenje Združenja ali Krajevne organizacije ali vodenje administrativno finančnih nalog v Združenju ali krajevni organizaciji
  • večletno uspešno vodenje komisij ali drugih delovnih teles v Združenju ali krajevni organizaciji ter delo v Izvršnem ali nadzornem odboru ter častnem razsodišču Združenja
  • izredno uspešno izvajanje nalog v zvezi s pridobivanjem novih članov
  • večletno doniranje ali sponzoriranje dejavnosti Združenja
  • uspešno sodelovanje in pomoč pri izvajanju proslav, spominskih svečanosti ali drugih aktivnosti pri obeleževanju pomnikov NOB
  • uspešno izvajanje nalog s področja koordinacije dejavnosti med različnimi institucijami na občinskem, regijskem ali meddržavnem nivoju.
  • Večletno korektno obveščanje javnosti o delovanju Združenja v sredstvih javnega obveščanja

 

 1. člen

 

Listino PRIZNANJE ZDRUŽENJA se podeljuje posameznikom in institucijam iz 2.člena tega Pravilnika za :

  • organiziranje in sodelovanje pri lokalnih počastitvah zgodovinskih in ljubilejnih obletnic NOB
  • financiranje, organiziranje in izvedbo tovariških in družabnih srečanj
  • financiranje, organiziranje ali izvedba rednega ali investicijskega vzdrževanja spominskih objektov, vezanih na izročilo NOB;
  • za razvijanje solidarnosti in dobrih odnosov med članstvom
  • obiskovanje in pomoč ostarelim in bolnim članom Združenja
  • pridobivanje novih članov v Krajevne organizacije
  • uspehe pri prevzemanju dolžnosti in nalog v organih Združenja s strani mlajših članov
  • izvedbo naloge Združenja, ki je imela velik pozitivni odmev v javnosti.

 

 1. člen

 

Listino ZAHVALA ZDRUŽENJA se podeljuje posameznikom in institucijam iz 2.člena tega Pravilnika za :

  • pomoč ali uspešno izvedbo prireditve, proslave ali druge oblike dejavnosti Združenja ali Krajevne organizacije ali sodelovanje v njej
  • enkratno večjo donatorsko ali sponzorsko pomoč pri izvedbi projektov Združenja ali Krajevne organizacije
  • izvedbo aktivnosti, ki promovira dejavnost Združenja in ga pozitivno predstavlja v javnosti
  • pomoč pri izboljšanju življenjskega statusa naših članov

 

 1. člen

 

Listine iz členov 6; 7, in 8, so dokumenti z ustreznim poimenovanjem listine, z imenom in priimkom oz. nazivom dobitnika s kratko utemeljitvijo in podpisom predsednika Združenja, žigom in datumom podelitve.

 1. člen

 

Priznanji PLAKETA ZDRUŽENJA in listina ČASTNO PRIZNANJE ZDRUŽENJA se lahko podelita isti osebi oz. organizaciji samo enkrat.

Ostali priznanji se lahko podelita isti osebi oz. organizaciji tudi večkrat, če gre za drugačen razlog podelitve.

Med podelitvijo posameznih priznanj mora miniti vsaj 5 let.

 

II. PREDLAGANJE IN IZBIRA

 1. člen

 

Pobudo za podelitev priznanj združenja lahko poda vsak član Združenja ali Krajevne organizacije, člani Izvršnega ali nadzornega odbora ter tovariškega razsodišča.

Pobuda je lahko ustna ali pismena, vsebovati pa mora ustrezno obrazložitev.

Pobudo se lahko poda na skupščini, sejah Izvršnega odbora ali drugih odborov ali njihovih delovnih teles in je kot taka zavedena v zapisnik

Pobudo se lahko pošlje tudi pisno Komisiji za priznanja, ki deluje v okviru Izvršnega odbora Združenja.

 1. člen

 

Komisija za priznanja se sestaja po potrebi, najmanj pa 2 krat letno (v spomladanskem in jesenskem času) praviloma dovolj zgodaj, da se izvedejo vsi potrebni postopki za podelitev priznanj bodisi na letni skupščini oz. zboru članov, bodisi na večjih proslavah oz. svečanostih. (Obletnica ustanovitve Kozjanskega odreda, Pohod po poteh brežiške čete, ipd…)

 

 1. člen

Komisija pripravi ustrezne predloge na podlagi prejetih pobud. V kolikor pobude niso popolne lahko Komisija zaprosi pobudnika za dopolnitev ali pa to opravi sama.

Pisni predlog, ki ga sestavi Komisija mora vsebovati:

  • ime, priimek oz. naziv predlaganega
  • vrsto predlaganega priznanja
  • pravno podlago
  • obrazložitev
  • mnenje komisije o podelitvi

 

 1. člen

Komisija predloge predstavi na Izvršnem odboru, najkasneje v 60 dneh od prejema pobude.

Izvršni odbor na podlagi mnenja komisije dokončno odloči o predlogu za priznanje.

 

III. NAČIN PODELITVE

 1. člen

Priznanja se podeljujejo ob državnih, občinskih ali krajevnih praznikih, dnevih veteranskih ali drugih organizacij, ljubilejih podjetij, organizacij ali ustanov, visokih osebnih jubilejih dobitnikov ali ob drugih primernih svečanostih.

 1. člen

Priznanja izroča posameznim prejemnikom praviloma predsednik Združenja ali od njega pooblaščena oseba.

 1. člen

Z dovoljenjem dobitnika se lahko ime in priimek oz. naziv dobitnika, vrsta in kratka obrazložitev priznanja tudi objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani Združenja ali v njegovem glasilu oz. publikaciji.

 1. člen

Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini.

Pravilnik je knjižen v delovodnik Združenja pod zap. štev.

Brežice, dne 19.03.2009
PREDSEDNIK
ZDRUŽENJA ZA VRENOTE NOB BREŽICE